Sprawy o rozdzielności majątkowej w Warszawie

Majątek w małżeństwie

Sprawy o rozdzielności majątkowej w Warszawie

Podział majątku wspólnego a wspólność i rozdzielność majątkowa małżonków

Przy trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami niezwykle istotną kwestią jest podział wspólnego majątku. W zależności od tego, czy była zawarta intercyza przed ślubem, czy małżonków łączyła umowa majątkowa małżeńska lub wspólność ustawowa, podział majątku będzie przebiegał inaczej. Zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej w Magdaleny M. Grześkowiak w Warszawie, jeśli szukają Państwo porady prawnej w zakresie podziału wspólnego majątku czy też małżeńskiej umowy majątkowej – intercyzy.

Różnice między wspólnością majątkową ustawową i umowną

Wspólność majątkowa może być ustawowa lub umowna. Wspólność majątkowa ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, chyba że jeden z małżonków jest ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość. Źródło umownej wspólności majątkowej stanowi umowa majątkowa małżeńska, która może być ograniczona lub rozszerzona w stosunku do wspólności majątkowej ustawowej. Wspólność majątkowa małżeńska jest współwłasnością łączną i trwa do chwili ustania małżeństwa. Wcześniejsze ustanie wspólności ustawowej – rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa – może nastąpić jedynie w sytuacji:

Rozdzielność majątkowa rodzajem umowy majątkowej małżeńskiej


Przepisy prawa określają, jakie są składniki majątku wspólnego, a co należy do majątku osobistego każdego z małżonków w przypadku wspólności ustawowej. Te ustawowe regulacje mogą być zmienione na podstawie intercyzy, czyli wspomnianej umowy majątkowej małżeńskiej. Przepisy prawne, obok umownej wspólności majątkowej opisanej powyżej, przewidują jeszcze dwa rodzaje umów majątkowych małżeńskich:

Czy warto podpisać intercyzę?

Cele zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej mogą być różne, na przykład zapewnienie bytu rodziny na wypadek niepowodzenia jednego z małżonków w życiu zawodowym lub też osobistym, wyeliminowanie wątpliwości co do zarządu majątku wspólnego czy też zapewnienie stabilizacji finansowej każdemu z małżonków. Intercyza jest umową dwustronną, której stronami mogą być wyłącznie małżonkowie lub przyszli małżonkowie. Zastanawiają się Państwo, jak załatwić rozdzielność majątkową? Zapraszamy na konsultację prawną.

Powstanie rozdzielności majątkowej – intercyza po ślubie czy intercyza przedmałżeńska?

Rozdzielność majątkowa to jeden z najprostszych ustrojów umownych, tworzy on dwa majątki – majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Każdy z nich jest właścicielem poszczególnych przedmiotów oraz praw nabytych przed, jak i po zawarciu małżeństwa. Oznacza to na przykład, że dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej małżonkowie zachowują wyłącznie dla siebie. Każdy z małżonków samodzielnie rozporządza swoim majątkiem – nie musi mieć zgody współmałżonka.

Rozdzielność majątkowa powstaje w dniu podpisania umowy lub w momencie wskazanym w tej umowie. Można wprowadzić intercyzę w trakcie małżeństwa lub zrobić to przed jego zawarciem. Nie można jej ustanowić z datą wsteczną – to może zrobić jedynie sąd. Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona bez rozwodu, a także pomóc np. w zaciągnięciu kredytu. Doskonale wiemy, że każda sprawa jest inna i nie da się pracować według określonego wzoru, dlatego zapewniamy profesjonalne, indywidualne podejście.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Inny rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej to rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Po ustaniu tej rozdzielności małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać jego wyrównania poprzez zapłatę lub przekazanie praw. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Warto podkreślić, że chodzi o wzrost całego majątku, a nie poszczególnych jego składników. Każdy z małżonków lub ich spadkobiercy z ważnych powodów może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. Ważnym powodem może być na przykład wkład w prowadzenie domu czy wychowanie dzieci.

Rozdzielność majątkowa ustanowiona w sądzie

Małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską – o rozdzielności majątkowej u notariusza. Bywają jednak sytuacje, w których małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. W takich okolicznościach każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, jak przeprowadzić rozdzielność majątkową, jaki jest koszt intercyzy oraz konieczne postanowienia, które powinna zawierać, a także poznać możliwe najlepsze rozwiązania w Państwa sprawie – zapraszamy do kontaktu. W zakresie usług oferujemy między innymi analizę Państwa sytuacji prawnej, konstruowanie odpowiednich pozwów, wniosków i oświadczeń – w tym pozew o rozdzielność majątkową, a także reprezentowanie Państwa przed sądem powszechnym.

 

 

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: