Adwokat od spraw rozwodowych w Warszawie

Rozwody i separacje

Sprawy rozwodowe w Warszawie

Jak przeprowadzić postepowanie rozwodowe?

 

Rozwód należy do traumatycznych przeżyć, w związku z czym emocje małżonków w jego trakcie są w pełni zrozumiałe. Jednak po podjęciu ostatecznej decyzji o zakończeniu małżeństwa priorytetem będzie sprawne przeprowadzanie procesu sądowego.

Podstawowy etap obejmuje sporządzenie pozwu, czym kompleksowo zajmie się adwokat zaangażowany w sprawę. Natomiast najważniejsze zadanie wnoszącego o rozwód polega na określeniu, czy sąd powinien rozstrzygnąć aspekt winy (decyzja może zapaść w trzech możliwych opcjach: bez orzekania o winie, a także z orzekaniem o winie jednej lub obydwu stron). Do pozwu możemy również dołączyć wnioski związane z usystematyzowaniem kwestii:

Czy uzyskanie rozwodu zawsze jest możliwe? Jak znaleźć dobrego prawnika od rozwodów w Warszawie?

Złożenie pozwu rozwodowego to zazwyczaj niełatwa decyzja, poprzedzona licznymi wątpliwościami i próbami ratowania związku. Wiele osób obawia się również długiego postępowania przed sądem i związanej z tym konieczności zmierzenia się z trudnymi pytaniami, dotyczącymi wspólnej przeszłości. Jako kancelaria zajmująca się sprawami rozwodowymi w Warszawie, świadczymy klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy, koncentrując się zwłaszcza na zebraniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu pozwu wyczerpującego pod względem merytorycznym.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, nawet jeśli dwie strony wyrażają zgodę na taki rozwój wydarzeń. Stanie się tak w następujących przypadkach:

Wątpliwości związane z rozkładem pożycia a pomoc dobrego adwokata od rozwodu w Warszawie

Termin „pożycie małżeńskie” odnosi się do całokształtu relacji łączących małżonków. Zastanawiając się nad rozkładem pożycia, trzeba więc wziąć pod uwagę kwestie związane przede wszystkim z więziami emocjonalnymi i ekonomicznymi. Sąd podda analizie takie aspekty jak np. obecne miejsca zamieszkania małżonków (wspólne czy oddzielne domy) oraz sposób prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem, ponoszenie wspólnych wydatków). Podczas rozprawy można się również spodziewać pytania o więzi fizyczne.

Sąd zawsze uwzględnia w swoich analizach również okoliczności towarzyszące, w związku z czym warto zatrudnić dobrego adwokat od rozwodów – w Warszawie polecamy usługi naszej kancelarii – który przedstawi sytuację małżonków w odpowiednim świetle. Jeśli np. małżonkowie wciąż mieszkają razem tylko ze względu na to, że jednej ze stron nie stać na wynajęcie własnego mieszkania, sąd – mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków – prawdopodobnie stwierdzi brak więzi gospodarczych.

Istotną kwestię stanowi także zweryfikowanie, czy rozkład pożycia jest trwały, czy też nadal istnieje szansa na uratowanie związku. Ustanie więzi między małżonkami nie oznacza, że nie można ich odbudować, dlatego sąd z dużą drobiazgowością może podejść do oceny łączących ich relacji.

Przyjęło się, że aby rozkład więzi uznać za trwały – a więc bez perspektyw na ich ponowne nawiązanie – małżonkowie nie powinni utrzymywać ze sobą żadnych relacji (gospodarczych, emocjonalnych, fizycznych) od przynajmniej kilku miesięcy. W niektórych sytuacjach dobry prawnik może jednak przekonać sędziego, że dany związek małżeński można rozwiązać nawet po krótszym okresie. Każdy, kto szuka skutecznego adwokata od spraw rozwodowych w Warszawie, powinien być zadowolony z obsługi oferowanej przez naszą kancelarię.

Sprawa rozwodowa w Warszawie a pomoc w interpretacji zasad współżycia małżeńskiego i społecznego

Sąd może oddalić pozew o rozwód również w przypadku, w którym o rozwiązaniu małżeństwa wnioskuje małżonek wyłącznie winny rozpadu związku. Tego typu sytuacje ze względu na swoją wielowątkowość wymagają dogłębnej analizy, a ich rozstrzygnięcie mimo wszystko może prowadzić do rozwiązania małżeństwa. Jeśli o rozwód stara się wyłącznie osoba, która dopuściła się np. zdrady czy innego zaniedbania obowiązków względem partnera, jest to sprzeczne z regułami współżycia w małżeństwie. Rozwód można wówczas uzyskać tylko wtedy, gdy drugi małżonek jednak wyrazi na niego zgodę. Małżeństwo zostanie unieważnione również w przypadku, gdy w ocenie sądu odmowa pozwanego będzie bezzasadna lub będzie wynikać z nieetycznych przesłanek (np. chęci zemsty na niewiernym partnerze). Każdego, kto ma zamiar starać się o rozwód z orzeczeniem o winie w Warszawie, zapraszamy na konsultacje w naszej kancelarii. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań.

Warto mieć też na uwadze, że sąd podczas spraw rozwodowych analizuje wszystkie okoliczności w szerokim kontekście, w tym również w świetle norm obyczajowych i moralnych. Rozwód może stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego np. wtedy, gdy jeden z partnerów chce unieważnić małżeństwo, ponieważ druga osoba zachorowała i wymaga stałej opieki. Innym przeciwwskazaniem do orzeczenia rozwodu może być też np. zaawansowany wiek małżonków (w przypadku rozwiązania związku osoba, która została pozwana nie miałaby nikogo bliskiego).

Wsparcie kancelarii od rozwodów w Warszawie podczas spraw z udziałem małoletnich dzieci

Jeśli małżonkowie starający się o rozwód posiadają wspólne potomstwo, to ich dobro dla sądu zawsze będzie najważniejsze. Sędzia skupi się na emocjach dziecka, rozpatrzy również wątki związane z kwestiami finansowymi. Jakość życia małoletniego nie może się pogorszyć po rozwodzie rodziców – nadal musi on mieć takie same perspektywy związane np. z rozwijaniem swoich zainteresowań czy możliwością zdobywania wymarzonego zawodu. Zwykle jednak taką sposobność zapewniają małoletnim alimenty, do których wypłacania zostaje zobowiązany jeden z opiekunów. O wiele trudniejsze do uporządkowania są aspekty dotyczące wrażliwości dziecka i jego gotowości na rozwód. Rozpad rodziny to traumatyczne przeżycie dla każdego z jej członków, dlatego podczas rozprawy rozwodowej często konieczna okazuje się pomoc psychologa, który na podstawie rozmów z dzieckiem ocenia jego stan emocjonalny oraz identyfikuje potrzeby i oczekiwania względem rodziców.

Należy pamiętać, że w większości przypadków rozwód oznacza poprawę sytuacji w domu – dziecko przestaje być świadkiem kłótni, wzajemnych oskarżeń czy nawet przemocy, co zwłaszcza w perspektywie długofalowej z pewnością przyniesie mu więcej korzyści niż dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie. Dodatkowo sąd zadba także o to, by wskutek unieważnienia małżeństwa nie ucierpiały relacje dziecka z żadnym z rodziców. Na odmowę orzeczenia rozwodu może więc wpłynąć np. chęć wejścia w kolejny związek małżeński i założenia nowej rodziny przez jedną ze stron. W takiej sytuacji obawa sądu o los dziecka jest w pełni uzasadniona – zarówno więzi emocjonalne, jak i wsparcie finansowe mogą ulec osłabieniu na rzecz potomstwa z nowego związku. Z doświadczenia adwokat Magdaleny Grześkowiak, która reprezentowała wielu klientów podczas ich rozwodu w Warszawie wynika, że oddalenie pozwu ze względu na dobro małoletniego dziecka należy do rzadkości. Usystematyzowanie kwestii finansowych i optymalne podzielenie opieki nad dzieckiem pozwala w wystarczający sposób zaspokoić jego wszystkie potrzeby życiowe.

W jaki sposób przygotować się do rozwodu? Ile trwają rozwody z orzekaniem o winie w Warszawie?

Przygotowanie odpowiednich argumentów na etapie sporządzania pozwu rozwodowego to kluczowy etap, który może zadecydować o wyniku całej rozprawy. Podczas postępowania przed sądem można zgłaszać dodatkowe dowody, jednak zazwyczaj mają one charakter uzupełniający wcześniej ustaloną strategię. Warto pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie jest łatwiejszy do przeprowadzenia i zwykle mniej stresujący dla obydwu stron niż rozwód z orzeczeniem winy. Próba udowodnienia partnerowi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa wymaga zebrania wyczerpujących dowodów, które w sposób jednoznaczny rozwieją wątpliwości sądu.

W zgromadzeniu i właściwej, obiektywnej interpretacji materiału dowodowego najlepiej pomoże doświadczony prawnik – osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia profesjonalnego adwokata od rozwodów w Warszawie zapraszamy na spotkanie w naszej kancelarii. Podczas pierwszych rozmów z klientami koncentrujemy się na takich aspektach jak m.in.:

Ile kosztuje rozwód? Czy warto zatrudnić adwokata?

 

 

Koszty rozwodowe można podzielić na wydatki związane z opłatami sądowymi oraz z wynagrodzeniem pełnomocnika. Koszt złożenia pozwu wynosi 600 zł, dodatkową opłatę należy uiścić natomiast m.in. za podział majątku, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, żądanie eksmisji małżonka. Z kolei wynagrodzenie adwokata może się różnić np. w zależności od miasta czy zawiłości zlecenia. Szczegółowych informacji dotyczących cennika w zakresie spraw o rozwody udzielamy na Woli w Warszawie po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta.

Chociaż wskutek zatrudnienia prawnika koszt rozwodu wzrasta, w większości przypadków wsparcie adwokata jest kluczem do pomyślnego zakończenia sprawy. Dla wielu osób rozwód oznacza pierwszy w życiu kontakt z sądem, ponadto strony tego typu postępowań często mają trudność z obiektywną oceną sytuacji oraz zapanowaniem nad emocjami. Pomoc prawnika pozwoli nie tylko zredukować stres, ale przede wszystkim podejmować skuteczne, w pełni przemyślane kroki prawne.

Kto powinien starać się o alimenty po rozwodzie i jak je wyegzekwować?

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze w sposób przejrzysty definiuje, kto musi wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego i kto może o alimenty wnioskować. Skupiając się wyłącznie na sprawach podstawowych, należy wskazać dwóch możliwych odbiorców: dzieci oraz byłego współmałżonka.

W trakcie trwania małżeństwa rodzice w równym stopniu są zobowiązani do utrzymania rodziny i zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej. Czynnikiem zmieniającym ten stan rzeczy są jednak rozwody – po zakończonym postępowaniu sąd na wniosek powoda orzeka o konieczności pomocy w utrzymaniu i wychowaniu dziecka, które pozostało przy drugim rodzicu. Wniosek powinien zostać merytorycznie uzasadniony (najlepiej poprzez dołączenie dokumentacji potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów). Do zadań powoda należy także skonkretyzowanie wartości przedmiotu sporu, którą stanowi suma alimentów z całego roku.

Sprawę o alimenty może rozpocząć również były współmałżonek, jeśli rozwód nie został orzeczony z jego winy. Wówczas zarówno osoba, która znalazła się w niedostatku (nie jest w stanie zaspokoić całości lub części swoich potrzeb), jak i odczuwająca pogorszenie jakości poziomu swojego życia, powinna otrzymać pomoc od byłego małżonka, wykazującego lepszą sytuację finansową.

Profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu sporów alimentacyjnych (w tym także uzyskiwaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w razie uchylania się od wyroku sądu przez osobę zobowiązaną) udzieli Państwu Magdalena Grześkowiak – jako doświadczony adwokat alimenty egzekwuje sprawnie i skutecznie.

 

Uregulowanie kwestii rodzicielskich po rozwodzie

Sprawy dotyczące ojcostwa i uporządkowania kontaktów dzieci z rodzicami, które komplikują się np. przez rozwody, także reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Jeśli mężczyzna uznaje ojcostwo dziecka, konieczne jest również potwierdzenie tego faktu przez matkę, zdarzają się jednak sytuacje, gdy ojcostwa trzeba dochodzić w świetle prawa. Odpowiedni wniosek może złożyć wówczas matka, domniemany ojciec lub dziecko (do ukończenia 18 lat), a decydującym dowodem są badania DNA (z placówek posiadających odpowiedni atest), dające sądowi pewność podczas wydawania wyroku.

Ustalenie ojcostwa pociąga za sobą szereg konsekwencji, w tym także związanych m.in. z obowiązkiem alimentacyjnym czy uporządkowaniem kwestii obejmujących prawo do kontaktów z dziećmi.

Jeśli poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi prawnej w ramach sądowego ustalenia praw rodzicielskich i dalszego wyznaczenia obowiązków rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, najlepiej skorzystać z oferty kancelarii – odpowiednio wyspecjalizowany adwokat prawo rodzinne zna bardzo dobrze, co pozwoli mu godnie reprezentować klienta podczas rozprawy sądowej.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: