Władza rodzicielska adwokat z kancelarii adwokackiej w Warszawie

Władza rodzicielska

Ograniczenie praw rodzicielskich w Warszawie

Stosunki prawe w rodzinie

Prawo rodzinne kształtuje między innymi majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne członków rodziny, określa ich prawa, obowiązki, a także definiuje, czym jest małżeństwo, jak powstaje, ale też jakie przesłanki świadczą o jego ustaniu. Ustanie małżeństwa może nastąpić na przykład poprzez jego rozwiązanie. Każde z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W wyroku orzekającym rozwód sąd wskazuje, jak ma wyglądać władza rodzicielska, kontakty z małoletnim dzieckiem oraz określa wysokość ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Władza rodzicielska – prawa i obowiązki rodziców i dzieci

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem dziecka – jego osoby oraz majątku. Ma ona na celu ochronę dobra dziecka, ale też przygotowanie go do dalszego samodzielnego życia w społeczeństwie. Pod kątem prawnym władza rodzicielska dotyczy przede wszystkim pieczy nad dzieckiem, jego reprezentacja, a także zarząd jego majątkiem. Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, a dziecko pozostaje w jej ramach do czasu uzyskania pełnoletności.

Ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie praw rodzicielskich rodziców

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. W praktyce często ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu lub matce następuje w sytuacji, gdy rodzice żyją rozłącznie. Nie jest to przesłanka do ograniczenia praw rodzicielskich, jeżeli rodzice przedstawią zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu lub matce następuje poprzez nadzór kuratora sądowego, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ustanowienie rodziny zastępczej, zobowiązanie rodziców do określonego postępowania oraz współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Nie jest to stan nieodwracalny – sąd władzę rodzicielską może przywrócić albo pozbawić, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – przesłanki


Sąd rozstrzyga o odebraniu praw rodzicielskich ojcu lub matce, gdy nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub rażąco zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka. Sąd może także pozbawić jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej, gdy wcześniej tę władzę ograniczył, a przyczyny te nie ustały.

Jeśli ojciec lub matka dziecka odbywa długą karę pozbawienia wolności, jest przewlekle chory czy wyjechał za granicę – można złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Tak samo w sytuacji, gdy rodzic nadmiernie karci dziecko, zmusza do ciężkiej pracy, zaniedbuje lub celowo nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się na przykład jak pozbawić ojca praw rodzicielskich, ograniczyć władzę rodzicielską matce, czy też sporządzić wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich, zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Magdaleny M. Grześkowiak w Warszawie.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicielskich, ich pozbawienie lub zawieszenie

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jej pozbawienie lub zawieszenie może złożyć jeden z rodziców, osoba, która posiada wiedzę, że dobro dziecko jest zagrożone – w szczególności należy to do obowiązków policji, placówki szkolnej, kuratora, ale także sąsiedzi czy krewni dziecka. Postępowanie przed sądem może być wszczęte również z urzędu.

Sprawa sądowa a władza rodzicielska

Odpowiednie ukształtowanie stosunków rodzinnych to niezwykle istotny aspekt, który stanowi podstawę funkcjonowania każdej rodziny. Postępowania sądowe, podczas których rozpatrywane są pozwy o pozbawienie praw rodzicielskich, często są długie i pełne emocji, dlatego pomoc profesjonalnego pełnomocnika bywa niezbędna. Adwokatem z wieloletnim doświadczeniem, działającym na terenie Warszawy oraz specjalizującym się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest Magdalena M. Grześkowiak.

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Obowiązek alimentacyjny w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej ojca lub odebrania praw rodzicielskich matce jest wciąż aktualny. Sąd wydając wyrok w sprawie dotyczącej na przykład pozbawienia praw rodzicielskich ojca, w jednym punkcie ustala kwestię pozbawienia władzy rodzicielskiej, w drugim obowiązku alimentacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebują Państwo doradztwa prawnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi. Dodatkowo oferujemy pomoc prawą w sprawach dotyczących zmiany wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej, ale też sposobie jej wykonywania, a także sprawy o zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie lub odebranie władzy rodzicielskiej. Zajmujemy się również przypadkami związanymi z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa, a także uznaniem ojcostwa czy ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: