Sprawy o alimenty w Warszawie

Pozew o alimenty

Sprawy o alimenty w Warszawie

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek zaspokojenia fizycznych oraz duchowych potrzeb dziecka, w te przepisy wchodzi też na przykład obowiązek świadczeń alimentacyjnych, jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dostarczanie alimentów na dziecko sprzyja jego prawidłowemu wychowaniu. Polski ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób świadczenie alimentacyjne ma być spełnione, więc przyjmuje się, że może być to zarówno forma pieniężna, jak i świadczenie w naturze. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci nie jest ograniczony czasowo. Przyjmuje się, że trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko kwalifikacji zawodowych stosownych do swoich predyspozycji czy umiejętności. Jeżeli jednak dziecko nigdy nie będzie miało możliwości samodzielnego zarobkowania ze względu na kalectwo czy niedorozwój umysłowy, obowiązek alimentacyjny nigdy nie ustaje, więc pozew o alimenty na dziecko można złożyć w każdym czasie.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców wobec dzieci, ale również innych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. To znaczy, że z powództwem alimentacyjnym mogą wystąpić rodzice wobec dzieci, małżonkowie przeciwko sobie również po orzeczeniu rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub separacji, ale też siostra lub brat. Sąd rozstrzygając o obowiązku alimentacyjnym z urzędu bierze pod uwagę wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanki. Przykładowo, jeżeli dana osoba żąda alimentów od swojej siostry lub brata, sąd w pierwszej kolejności bada, czy żyją osoby zobowiązane do świadczenia alimentacyjnego w bliższej kolejności – krewni w linii prostej. Jeżeli takie osoby żyją i są one w stanie wypełnić ten obowiązek, a przy tym nie jest to połączone z nadmiernymi trudnościami, to sąd takiego roszczenia nie uwzględni.

Aby dana osoba była zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego, musi posiadać majątek lub być zdolna do pracy zarobkowej, ponieważ zakres świadczeń alimentacyjnych zależy zarówno od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, jak i zarobkowych, ale też od majątkowych możliwości zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego. Zastanawiają się Państwo, czy warto złożyć pozew o alimenty na rodzica, pozew o alimenty na małżonka lub pozew o podwyższenie alimentów? Zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Magdaleny M. Grześkowiak w Warszawie, gdzie otrzymają Państwo profesjonalną poradę prawną z propozycjami rozwiązania każdego problemu prawnego.

Obowiązek alimentacyjny małżonków po rozwodzie

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość obowiązku alimentacyjnego jednego małżonka wobec drugiego. W zależności od tego, kto jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, uprawnienie do żądania alimentów kształtować się będzie inaczej. Jeżeli jeden z małżonków zostaje uznanym wyłącznym winnym rozpadu małżeństwa, a rozwód istotnie zmienia sytuację materialną drugiego małżonka – pogarsza ją, sąd może orzec, że jest on uprawniony do żądania świadczenia alimentacyjnego.

Przesłankami powstania obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu więzi pomiędzy małżonkami, są niedostatek małżonka występującego z roszczeniem oraz możliwości finansowe zobowiązanego. Małżonkowie mogą żądać świadczenia alimentacyjnego od siebie nawzajem. Świadczenie alimentacyjne ma zaspokoić podstawowe, niezbędne potrzeby małżonka bez konieczności utrzymania dotychczasowej stopy życiowej. Alimenty na żonę lub męża muszą być uzasadnione.

 

Kluczowy element pozwu o alimenty – uzasadnienie

Uzasadnienie pozwu o alimenty jest bardzo ważne. To od niego zależy, czy sąd przychyli się do Państwa stanowiska. Na początku warto wskazać ogólne informacje dotyczące sytuacji faktycznej i prawnej – kiedy dziecko się urodziło, w jaki sposób do momentu wniesienia pozwu matka lub ojciec dziecka wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Dowody na powyższe okoliczności to akt urodzenia dziecka oraz potwierdzenia dokonanych płatności. Orzeczona wysokość alimentów zależy zarówno od potrzeb dziecka (osoby uprawnionej), jak i możliwości rodzica. To oznacza, że w uzasadnieniu należy wskazać sytuację materialną osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego – osiągane zarobki, ale także możliwe uzyskiwane dochody stosownie do możliwości rynkowych oraz sił fizycznych czy umysłowych osoby zobowiązanej. W przypadku gdy alimenty na dziecko są już przyznane, ale ich wielkość jest niewystarczająca, można składać pozew o podwyższenie alimentów.

Dodatkowo należy wskazać, jakie potrzeby ma dziecko i jakie koszty są związane z jego podstawowym utrzymaniem oraz zagwarantowaniem rozwoju. Nie bez znaczenia pozostaje również sytuacja materialna rodzica wychowującego dziecko, więc warto wskazać osiągane przez niego dochody czy możliwości finansowe. Dowodem potwierdzającym te okoliczności będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, rachunki, faktury, ale także dowód z przesłuchania strony czy świadka.

Jak napisać pozew o alimenty?

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak napisać pozew o alimenty oraz pozew o podwyższenie alimentów – zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Magdaleny M. Grześkowiak w Warszawie. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem przeanalizuje sytuację prawną, skonstruuje pozew o alimenty, ale też będzie reprezentować Państwa na sali sądowej. Od odpowiednio napisanego pozwu o alimenty zależy zarówno szybkość postępowania, jak i jego skuteczność.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: