Sprawa o przysposobienie w Warszawie

Adopcja dziecka – pomoc prawna Warszawa

Adwokat Magdalena M. Grześkowiak świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw związanych z adopcją dziecka. Oprócz tego udziela wyczerpujących informacji oraz właściwych wskazówek na temat tego, jak adoptować dziecko, aby uniknąć różnego rodzaju wątpliwości. Skutecznie doradza, co zrobić, aby podjęta sprawa zakończyła się powodzeniem. Obszarem działania kancelarii jest Warszawa i najbliższe miejscowości.

Spis treści

  1. Jak adoptować dziecko z domu dziecka?
  2. Kto może adoptować dziecko?
  3. Warunki adopcji dziecka
  4. Adopcja ze wskazaniem
  5. Rozwiązanie przysposobienia

Jak adoptować dziecko z domu dziecka – Warszawa?

Procedury adopcyjne są długotrwałe, a sam proces adopcji bywa trudny, a przy tym wyczerpujący. Jego zadaniem jest jednak jak najlepsze poznanie dziecka, a także własnych możliwości oraz granic. To także szansa pozwalająca na przemyślenie i odpowiedzialne podjęcie właściwej decyzji, która zaważy na całym życiu rodziny, ale też adoptowanego dziecka.

Adopcja w Polsce, czyli inaczej usynowienie albo przysposobienie dziecka, polega na powstaniu stosunku prawnego między przysposabianym nieletnim dzieckiem a przysposabiającym, czyli osobą, która chce je zaadoptować. W efekcie dziecko staje się częścią danej rodziny. Między stronami tego stosunku powstają takie same obowiązki i prawa, jakie istnieją pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami naturalnymi. Jest to akt formalny, który następuje na podstawie orzeczenia sądu rejonowego właściwego dla danego obszaru.

Aby przysposobić konkretne dziecko, należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek o adopcję. Adoptowanie dziecka jest zwykle długotrwałym postępowaniem, podczas którego sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego. Szczegółowo sprawdzane są m.in. osobiste kwalifikacje przysposabiającego, sytuacja finansowa, ale też warunki życiowe, które może on zapewnić. Oprócz tego bada się możliwości nawiązania relacji i więzi między adoptującym a dzieckiem, w skład analizy wchodzą też badania osobowości dziecka.

Kto może adoptować dziecko?

Przysposabiającym może być krewny dziecka (np. babcia, dziadek, pełnoletnie rodzeństwo itp.) lub też osoba zupełnie dla niego obca. Osoba ta musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydaci na rodziców nie mogą być ponadto pozbawieni władzy rodzicielskiej ani nie może ona być zawieszona lub ograniczona. Ważna jest również właściwa różnica wieku między przysposobionym a przysposabiającym. Przyjmuje się, że powinna ona wynosić przynajmniej 15 lat. Ma to na celu upodobnienie stosunku między przyszłymi rodzicami a dzieckiem do przeciętnej, opartej na biologicznej więzi rodziny. Istnieją jednak sytuacje, kiedy owa różnica wieku nie jest wymagana.

Kandydat na rodzica adopcyjnego powinien posiadać właściwe możliwości finansowe pozwalające na utrzymanie dziecka, dobre zdrowie, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz zdolności wychowawcze. Sąd może orzec adopcję na wniosek jednej osoby (zarówno samotnej, jak i też pozostającej w związku małżeńskim) lub obojga małżonków. Ze względu na dobro dziecka, preferuje się drugą formę przysposobienia. Wspólnie adoptować mogą wyłącznie małżonkowie. Niemożliwe jest przysposobienie dziecka przez pary pozostające w nieformalnym związku.

Warunki adopcji dziecka

Aby możliwe było orzeczenie przysposobienia, muszą być spełnione konkretne warunki adopcji. Nadrzędny postulat stanowi dobro dziecka, istotna jest również jego małoletniość – warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku. Z kolei adopcja niemowlaka możliwa jest od 6. tygodnia życia malucha. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, musimy uzyskać jego zgodę na adopcję.

Podczas prowadzonego postępowania sąd ocenia, czy adopcja jest korzystna dla dziecka nie tylko w zakresie materialnym, tzn. możliwości lub warunków ekonomicznych, jakie zapewnić może dziecku rodzic adopcyjny, ale także innych kryteriów. Przede wszystkim bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wychowywanie dziecka przez przysposabiającego mogłoby przygotować je do pracy dla dobra społeczeństwa, czy wspierane będą jego uzdolnienia oraz pasje, a także (w przypadku dziecka starszego), czy przeciwko adopcji nie przemawiają mocne więzy uczuć rodzinnych, które wiążą je z biologicznymi rodzicami.

Adopcja ze wskazaniem – Warszawa

Biologiczni rodzice dziecka mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego. Proces ten nosi nazwę tzw. adopcji ze wskazaniem. Osobą wskazaną może być jednak wyłącznie krewny rodziców lub małżonek jednego z nich. Według aktualnie obowiązujących przepisów biologiczni rodzice nie mogą wskazać dowolnie wybranej osoby spoza tego kręgu. Ma to na celu m.in. ochronę małoletniego przed przekazywaniem go osobom nieposiadającym moralnych i osobistych predyspozycji oraz kwalifikacji do opieki nad dziećmi, czy też w celach uzyskania korzyści finansowych.

Rozwiązanie przysposobienia Warszawa

Co do zasady, więzi powstałe na skutek adopcji powinny być traktowane jako ustanowione raz na zawsze i nierozerwalne. Bywają jednak szczególne przypadki, gdy przysposobienie można rozwiązać. Dzieje się tak w sytuacji zaistnienia szczególnych okoliczności o moralnym lub prawnym charakterze. Z wnioskiem o rozwiązanie przysposobienia wystąpić mogą jedynie rodzice adopcyjni, przysposobiony lub też prokurator.

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • Prawo karne i postępowanie karne

  • Adwokat M.M.Grześkowiak