Adwokat od spraw o ubezwłasnowolnienie w Warszawie

Ubezwłąsnowolnenie

Pozew o ubezwłasnowolnienie w Warszawie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – Warszawa

Adwokat Magdalena M. Grześkowiak oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Obszarem działania jest Warszawa wraz z okolicznymi miejscowościami. Specjalistka posiada wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronną wiedzę w wymienionym zakresie. Zapewnia indywidualne, a przy tym rzetelne podejście do każdej sprawy, skutkujące profesjonalnym przygotowaniem oraz skutecznym i możliwie najszybszym podjęciem odpowiednich działań prawnych.

Ubezwłasnowolnienie i jego skutki

 

Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej jest ograniczeniem lub pozbawieniem jej zdolności do czynności prawnych, czyli prawa do podejmowania decyzji w swoich sprawach. Ma ono na celu ochronę jej majątkowego lub osobistego interesu. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie może więc m.in. przekazać darowizny, sporządzić testamentu, podpisywać umów czy też rozstrzygać w kwestiach związanych z własnym leczeniem. Ma prawo tylko do decydowania o codziennych, drobnych sprawach, takich jak zrobienie małych zakupów spożywczych, nabycie biletu autobusowego czy też wizyta u fryzjera celem zmiany fryzury.

Obok ubezwłasnowolnienia całkowitego, wyróżnia się także częściowe. W tym przypadku podjęcie dowolnej czynności prawnej dotyczącej ubezwłasnowolnionego wymaga zgody jego ustawowego przedstawiciela.

Kogo można ubezwłasnowolnić?

Co do zasady, ubezwłasnowolnić można jedynie osobę, która straciła zdolność do kierowania swym postępowaniem. W zależności od przesłanek można to zrobić całkowicie albo częściowo. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy osoba, która ukończyła 13 lat, na skutek niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej lub innych psychicznych zaburzeń, takich jak narkomania lub alkoholizm, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Pozew o ubezwłasnowolnienie częściowe można złożyć wówczas, gdy pełnoletnia osoba w wyniku psychicznej choroby, niedorozwoju umysłowego albo silnego uzależnienia (w tym przede wszystkim od alkoholu i narkotyków) potrzebuje pomocy w prowadzeniu jej spraw, jednakże jej stan nie uzasadnia konieczności ubezwłasnowolnienia całkowitego.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Prawo stanowi, że wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe mogą złożyć jedynie określone osoby – najbliższa rodzina lub prokurator. Pozew o ubezwłasnowolnienie alkoholika, narkomana czy innej osoby może więc zgłosić małżonek albo krewni w linii prostej, tzn. dzieci, rodzice, dziadkowie oraz wnuki.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie – Warszawa?

Sprawy o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie osoby chorej rozpatrywane są przez sąd okręgowy w Warszawie. Należy mieć na uwadze, że według prawa zgłaszający wniosek lekkomyślnie lub w złej wierze, podlega karze grzywny. Składając pozew, należy uiścić stałą opłatę, która aktualnie wynosi 40 zł. Należy się również liczyć z możliwością wpłacenia również kilkusetzłotowej zaliczki na poczet wynagrodzenia dla biegłego. Do pozwu należy załączyć niezbędne dokumenty, takie jak m.in. skrócony odpis aktu urodzenia osoby, której wniosek dotyczy, odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim) oraz odpis aktu cywilnego dotyczącego stopnia pokrewieństwa tej osoby z wnioskodawcą.

Osoba, której dotyczy sprawa o ubezwłasnowolnienie, powinna być przez sąd wysłuchana jak najszybciej po wszczęciu postępowania. Czynność ta musi odbyć się w obecności biegłego psychologa, a także biegłego neurologa lub psychiatry, w zależności od stanu zdrowia danej osoby. Jeśli pozew dotyczy osoby, która ukończyła 18. rok życia, sąd może ustanowić dla niej tymczasowego doradcę. W takiej sytuacji posiada ona ograniczoną zdolność do prawnych czynności – taką samą jak osoba ubezwłasnowolniona częściowo. Co do zasady, doradcą zazwyczaj ustanowiony zostaje małżonek lub bliski krewny.

W przypadku złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie narkomana albo alkoholika – sąd żąda przedstawienia stosownego zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień lub przeciwalkoholowej. Z kolei, jeśli ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu niedorozwoju umysłowego albo choroby psychicznej, to konieczne jest dostarczenie odpowiedniego dokumentu wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym danej osoby lub też opinii psychologa o stopniu umysłowej niepełnosprawności.

Pomoc adwokata w sprawach o ubezwłasnowolnienie – Warszawa

W sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby starszej czy chorej polecana jest pomoc doświadczonego specjalisty. Adwokat Magdalena M. Grześkowiak może reprezentować zarówno osoby stanowiące podmiot postępowania, jak i też składające wniosek na terenie miasta Warszawa. Pomoc obejmuje m.in. kompleksowe doradztwo dotyczące zasadności złożenia wniosku w danej sprawie, sporządzenie dokumentu oraz pomoc w postępowaniu sądowym. W przypadku osób będących podmiotem w pozwach o ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej lub innej oferuje natomiast pomoc, której celem jest uniknięcie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnych.

Kontakt

ul. Chłodna 48 lok. 156 
00-872 Warszawa (Wola)

+48 667 990 661 
magdalena.grzeskowiak@adwokatura.pl

Social media: